Innowacje

Proponowane rozwiązanie jest innowacją produktową. Innowacyjność polega na komplementarnym wykorzystaniu:

  • sterowalnego, rozproszonego systemu do retencjonowania wody deszczowej w zwartej miejskiej zabudowie miejskiej,
  • systemów połączonych ze sobą pionowych i poziomych zbiorników retencyjnych,
  • pionowych zbiorników ustawionych na konstrukcji samonośnej nieobciążającej konstrukcji nośnej budynku,
  • zbiorników retencyjnych przykrytych złożem z nasadzoną roślinnością,
  • systemu sterowania pracą układów zbiorników rozproszonych w mieście wykorzystującego zarówno prognozy meteo jak i dane zgromadzone, system ten sam analizuje informacje, „uczy się”  aby zretencjonować falę spływu wód deszczowych po prognozowanych opadach a także aby zgromadzoną wodę optymalnie wykorzystać,
  • energii słonecznej w procesie wytwarzania energii elektrycznej generowanej przez turbinę wodną,
  • sposobie wykorzystywania zgromadzonej wody:
  • do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego,
  • nawadniania złoża z roślinnością.

Zastosowanie proponowanego rozwiązania na większą skalę może prowadzić do „innowacji organizacyjnej” polegającej na zmianie dotychczasowego sposobu gospodarowania wodami opadowymi w miastach.

Kluczową cechą jest fakt, że rozwiązane to można stosować w centrach miast w terenach o zwartej zabudowie, gdzie tak naprawdę powstaje problem nadmiaru spływających wód opadowych.

Proponowane rozwiązanie zostało objęte zgłoszeniem patentowym.