AQUARes Miejski rozproszony system sterowalnej mikroretencji jako sposób na dostosowanie miast do zmian klimatycznych
Projekt nr POPW.01.01.02-18-0025/19

Oś priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie: 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Poddziałanie: 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)
Beneficjent: AQUARes Sp. z o.o.

Wartość całkowita projektu: 1 069 050,00 PLN
Kwota dofinansowania całego projektu z UE: 794 660,85 PLN
Termin realizacji całego projektu: 1.12.2020 – 30.11.2022

Cel projektu:
Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowego produktu – systemu inteligentnej sterowalnej mikroretencji. Aby móc w pełni przekonać potencjalnych klientów do realności innowacyjnego rozwiązania przewiduje się wykonanie pierwszej pełnowymiarowej instalacji do celów demonstracyjnych wraz z opracowaniem systemu sterującego jej pracą. Opracowana dokumentacja jaki program sterujący po drobnych działaniach dostosowawczych do potrzeb będą oferowane innym klientom. Z uwagi na to że skutki zmian klimatycznych odczuwane są nie tylko w kraju ale też na świecie początkowo rozwiązanie kierowane będzie na rynek krajowy a docelowo na rynek globalny.
Opis projektu:
Projekt zakłada wprowadzenie na rynek rozwiązania pozwalającego zaadaptować miasta do zmian klimatycznych. Będzie to możliwe z wykorzystaniem autorskiego systemu inteligentnej sterowalnej mikroretencji System ten pozwala zbudować znaczną pojemność retencyjną w terenie zurbanizowanym narażonym na zjawisko powodzi błyskawicznej. Ponieważ rozwiązanie wprowadza także elementy zieleni urządzonej a zgromadzoną wcześniej wodą podlewa roślinność i schładzają otoczenie ogranicza efekt Miejskiej wyspy ciepła. Dodatkowym efektem działania układów zbiornikowych jest generowanie energii elektrycznej do podświetlania zewnętrznego budynków. Pracą wszystkich instalacji w mieście steruje system komputerowy, który na optymalizuje ilość zgormadzonej w systemie wody tak aby pomieścić prognozowany opad.
Innowacyjność projektu polega na tym, że:

  • Zastosowane zbiorniki przechwytują wodę deszczową nim dotrze do kanalizacji
  • rozwiązanie znajduje zastosowanie w miejscu powstawania problemu,
  • oddziaływane pozytywnie zarówno w czasie opadów jak i upałów,
  • pozwala wielokrotnie wykorzystać raz przechwyconą wodę.

W ramach projektu początkowo oferowane będzie opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych w miastach z wykorzystaniem technologii AQUARes , opracowanie programu sterującego zbiornikami retencyjnymi w miastach. Docelowo w dalszej perspektywie czasowej przewiduje się także realizację kompletnych instalacji AQUAres. Obecnie w zespole znajdują się osoby z kompetencjami w zakresie inżynierii środowiska, biologii oraz informatyki. W celu rozwoju projektu przewiduje się nawiązanie współpracy z firmami zewnętrznymi w celu wzmocnienia aktualnych zasobów zespołu. Siedzibą firmy realizującej projekt będzie Rzeszów, natomiast pierwsza pełnowymiarowa instalacja przewidziana jest na terenie Miasta Rzeszowa.

Efekty realizacji projektu:
Efektem będzie wprowadzenie na rynek autorskiego systemu inteligentnej sterowalnej mikroretencji – rozwiązania pozwalającego zaadaptować miasta do zmian klimatycznych.